Secretariaat: Hans van Nieuwkerk

Steekmast 11

2924 TD  Krimpen aan den IJssel

Telefoon 0180 - 519574

Banknummer (IBAN) NL38RABO0158772172

Start
 
Geschiedenis
Repertoire
Repetities
De dirigent
Het bestuur
Sponsors
Nieuwe leden
Agenda
Concerten
Concertreis
Onze CD's
Fotoalbum
Contact
Links
 

 

De thuisbasis van het Chr. Mannenkoor “De IJsselzangers” is Krimpen aan den IJssel. De leden zijn niet alleen afkomstig uit Krimpen aan den IJssel, maar komen ook uit de ruime omgeving, zoals uit Capelle aan den IJssel, Krimpen aan de Lek en Rotterdam.

Wij zijn een christelijk koor en onze leden zijn afkomstig vanuit diverse kerkgenootschappen.

Een goede presentatie bij de uitvoeringen is natuurlijk van groot belang, hoewel daarnaast gezelligheid en sfeer zeker zo belangrijk zijn. De onderlinge contacten zijn dan ook optimaal. De wekelijkse repetitieavonden worden goed bezocht en geven een goed stuk ontspanning.

Het ledental ligt tussen de 25 en de 30, een aantal dat best wat hoger mag.

De IJsselzangers worden veel gevraagd om op te treden, onder andere bij concerten en in kerkdiensten. Besluiten over uitnodigingen voor optredens worden in onderling overleg genomen. Veel vrouwen begeleiden hun man naar een optreden en vormen dan ook een trouwe supportersgroep.

Eén keer per jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden waarop allerlei zaken aan de orde komen. 

PRIVACYVERKLARING

Christelijk Mannenkoor ‘De IJsselzangers’, gevestigd te Krimpen aan den IJssel, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van haar leden zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens Christelijk Mannenkoor ‘De IJsselzangers’: Secretariaat: secretaris@ijsselzangers.com, Website:  http://www.ijsselzangers.com

Persoonsgegevens die het Christelijk Mannenkoor ‘De IJsselzangers’ verwerkt:
De persoonsgegevens van de koorleden omdat zij lid zijn van de koorvereniging. De persoonsgegevens worden door de leden bij lid worden verstrekt.
De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
- Voor- en achternaam;
- Adresgegevens;
- Geboortedatum
- Telefoonnummer(s)
- Stemsoort
- E-mailadres;
- Er worden geen andere of bijzondere persoonsgegevens verwerkt.

Doel van het verwerken van de persoonsgegevens.
Het christelijk Mannenkoor ‘De IJsselzangers verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doelen: Het verspreiden van informatieve nieuwsbrieven, mededelingen van de repetitieavonden, rooster van bar- en of stoelendienst en bij calamiteiten zoals het onverwacht niet doorgaan van een repetitie en het afhandelen van de contributie.

Delen van persoonsgegevens.
Het Christelijk Mannenkoor ‘De IJsselzangers’ verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit in het belang is van het koor als geheel of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Bewaren persoonsgegevens.
Persoonsgegevens worden bewaard zolang een koorlid lid is van het Christelijk Mannenkoor ‘De IJsselzangers’. Na opzegging van het lidmaatschap worden de gegevens binnen 4 weken uit het bestand met persoonsgegevens verwijderd.

Website.
Het Christelijk Mannenkoor ‘De IJsselzangers’ heeft een website met daarop algemene informatie over het koor.
Foto’s worden alleen geplaatst met toestemming van de betrokkene(n).
Van de dirigent is een portretfoto en een tekst met beroepsachtergrond opgenomen
De website gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Verantwoordelijken.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het verwerken van de persoonsgegevens. De gegevens worden verwerkt in een Microsoft Office programma.

Persoonsgegevens inzien en wijzigen.
Koorleden hebben het recht hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of (gedeeltelijk) te verwijderen. Een verzoek hiertoe kan bij het bestuur worden ingediend. Het bestuur moet aan het verzoek binnen 4 weken gehoor geven.

Klachten.
Als de indruk bestaat dat de persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik zijn kan hierover een klacht worden ingediend bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons